มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

วันที่ : 2009-08-24

การสัมมนาวิชาการ
“Influenza Inter-Pandemic Preparedness Plan Episode IV - V”
6-7 กรกฏาคม 2549 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จ.ชลบุรี
3-4 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สบา จ.เพชรบุรี


  
เรื่อง
วิทยากร
Current Trends in Avian Influenza John M Nicholls and J S Malik Peiris
Avian Influenza in Human and Animal นพ.สมชาย พีระปกรณ์
งานวิจัยโรคไข้หวัดนกในสัตว์ในประเทศไทย อาจารย์.น.สพ.ดร.วิทวัช วิริยะรัตน์
บทบาทของสัตวแพทย์ในการวินิจฉัย ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนก อาจารย์.น.สพ.ดร.วิทวัช วิริยะรัตน์
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ (Influenza Virus in Animals) ส.พญ. ดร. สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
Update Influenza Vaccine รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท
การเฝ้าระวังไวรัสไข้หวัดใหญ่ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย
มกราคม 2547 - มิถุนายน 2549

 
ปราณี ธวัชสุภา
ยาต้านไวรัสสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ ศาสตราจารย์ นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑเชียร
พยาธิวิทยาของโรคไข้หวัดนก นายแพทย์มงคล อุยประเสริฐกุล
Epidemiology in Action to prevent and control Avian Influenza in Thailand นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
พันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดนก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
วัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
บทบาทของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติในการพัฒนาวัคซีน รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
ระบบประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการแห่งชาติ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
บทบาทของสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ในการเตรียมรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ จันทพงษ์ วะสี
ห้องแยกสำหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก H5N1 และ ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในระยะระบาดใหญ่ พ.ญ.จริยา แสงสัจจา
Coordination Mechanism for and Key Developments of the Regional and Global Efforts นพ. โคจิ นาเบ

การจัดซื้อวัคซีน Vaccine procurement

นพ. ศิริศักดิ์ วรินทราวาท
แนวทางการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย ชิษณุ พันธุ์เจริญ
(ร่าง) นโยบายและคำแนะนำการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกรณีปกติ และกรณีเกิดการระบาด ใหญ่ในมนุษย์ แพทย์หญิงประภาศรี จงสุขสันติกุล
Human influenza และ Avian Influenza ร.ศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์
การสนองตอบในการสร้างแอนติบอดีต่อการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดต่ำเข้าในหนัง ประเสริฐ เอื้อวรากุล, อุไรวรรณ โฆษิตานนท,์ พรชัย สอนสถาพรกุล, ไพจิตร โต๊ะทอง, รวีวรรณ ขันหยก, ประเสริฐ ทองเจริญ
Economic cost of influenza แพทย์หญิงจงกล เลิศเธียรดำรง
การเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย นายแพทย์ ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
ความพยายามของไทยในการจัดหาและผลิต Pandemic Influenza Vaccine นายแพทย์ ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
Seasonal Influenza in Thailand Julie E. Fischer, Ph.D.

 


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ 630 ซอย อาคารสงเคราะห์ (ซอย 23) ถ. นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กทม.