มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการแจ้งเตือนและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดย ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมายเหตุ:
      กรณีมูลนิธิต้องการดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองต้องไม่ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะ และให้ระบุวัตถุประสงค์แทน "ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง" ว่า "เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด"

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ 630 ซอย อาคารสงเคราะห์ (ซอย 23) ถ. นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กทม.