มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)


ชื่อ : รศ.พญ.จันทพงษ์ วะสี Name :Asso. Prof. Dr.Chantapong Wasi
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษา
Position :ad
เบอร์โทรศัพท์ :02-4125251
Tel : 02-4125251
ที่อยู่ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700Address : Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bangkok 10700
อีเมล์ :sicws@mahidol.ac.thE-mail : sicws@mahidol.ac.th

 

ชื่อ : นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ Name :Dr.Supamit Chunsuttiwat
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษา
Position :ad
เบอร์โทรศัพท์ :02-5903370, 081-927-3585
Tel : 02-5903370, 081-927-3585
ที่อยู่ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000Address : Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000
อีเมล์ :dchunsu@health.moph.go.thE-mail : dchunsu@health.moph.go.th

 

ชื่อ : นพ.สมชาย แสงกิจพร
Name :Dr.Somchai Sangkitporn
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษา
Position :ad
เบอร์โทรศัพท์ :02-5911912, 081-9854200
Tel : 02-5911912, 081-9854200
ที่อยู่ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
Address : Department of Medical Sciences Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000
อีเมล์ :somchai@dmsc.moph.go.thE-mail : somchai@dmsc.moph.go.th

 

ชื่อ : แพทย์หญิงประภาศรี จงสุขสันติกุล
Name :Dr. Praphasri Jongsuksuntigul
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษา
Position :ad
เบอร์โทรศัพท์ :02-5903155, Fax 02-5903397,
01-842-1851
Tel : 02-5903155, Fax 02-5903397,
01-842-1851
ที่อยู่ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง
นนทบุรี 11000
Address : Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000
อีเมล์ :phasri@hotmail.com
E-mail : phasri@hotmail.com

 

ชื่อ : นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ Name :Dr. Pathom Sawanpanyalert
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษา
Position :ad
เบอร์โทรศัพท์ :05-5911912, Fax. 02-5915440,
081-6124480
Tel : 05-5911912, Fax. 02-5915440,
081-6124480
ที่อยู่ : กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง 
นนทบุรี 11000
Address : Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000
อีเมล์ :Pathoms@loxinfo.co.thE-mail : Pathoms@loxinfo.co.th


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ 630 ซอย อาคารสงเคราะห์ (ซอย 23) ถ. นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กทม.