มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)


ชื่อ : นพ.สมชาย แสงกิจพร
Name :Dr.Somchai Sangkitporn
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษา
Position :ad
เบอร์โทรศัพท์ :089-711-2236
Tel : 02-5911912, 081-9854200
ที่อยู่ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
Address : Department of Medical Sciences Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000
อีเมล์ :somchai@dmsc.moph.go.thE-mail : somchai@dmsc.moph.go.th

 

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภพ โกศลารักษ์
Name :
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษา
Position :ad
เบอร์โทรศัพท์ :089-711-2236
089-711-2236
Tel : 02-5903155, Fax 02-5903397,
01-842-1851
ที่อยู่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
Address : KonKan
อีเมล์ :pkosalaraksa@yahoo.com
E-mail : pkosalaraksa@yahoo.com


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ 630 ซอย อาคารสงเคราะห์ (ซอย 23) ถ. นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กทม.