มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

วันที่ : 2009-08-24

 

10 มีนาคม 2548
เรื่อง
วิทยากร
Overview on Global Surveillance and Control Nancy J.Cox Ph.D.
WHO Collaborating Center for Surveillance,
Epidemiology and Control of Influenza
Center for Disease Control and Prevention
Virology and Immunology of Influenza Virus รศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Clinical Features and Management of Avian Influenza (H5N1) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ระบบการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
หัวหน้าศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์
และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ สวส.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Influenza Vaccine Procurement and Supply นพ.ศิริศักดิ์ วรินทราวาท
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
Economic Cost of Influenza in Thailand นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
International Health Policy Program, Thai MOPH
กรณีศึกษา : การสอบสวนโรคไข้หวัดนก (H5N1) ในครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา
Animal Influenza Surveillance System in Thailand ดร.ฉันทนี บูรณะไทย
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


11 มีนาคม 2548
เรื่อง
วิทยากร
Overview of APACI and Influenza Vaccination Situation Across Asia Dr Lance Jennings
Clinical Virologist, Chairman, APACI
WHO Recommended National and International Measures Before and During an Influenza Pandemic
WHO representative (HQ)-TBA
การตรวจวิเคราะห์ไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธีเร่งด่วนในประเทศไทย Mark Simmerman (CDC-IEIP)
การเตรียมการสำหรับการนำวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับมนุษย์มาใช้ในประเทศไทย
Thailand's Influenza Vaccine Preparedness for Human Use

 
 นพ. ไพจิตร์ วราชิต
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Panel Discussion - Update: Influenza Vaccine in Some Countries  ศ.พญ. อุษา ทิสยากร
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 
Panel Discussion - CONCLUSIONS from the Second Meeting of Influenza Foundation (Thailand) - March 10-11, 2005  ประธาน นพ. ลือชา วนรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการอภิปรายและร่วมสรุปโดย
Dr. Mark Simmerman โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
 

 


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ 630 ซอย อาคารสงเคราะห์ (ซอย 23) ถ. นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กทม.