มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

Search


SEARCH หาใน WEB :

Visitor

272971 คน

เอกสารประกอบการประชุม

File นำเสนอการอบรม เตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้้าที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเทพนคร อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Files นำเสนอเรื่อง Mers-CoV โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 15 มิถุนายน 2558
Files นำเสนอเรื่อง Mers-CoV วันที่ 9 มิถุนายน 2558
Files นำเสนอการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย วันที่ 8-9 มีนาคม 2558 จ.อุดรธานี
Files นำเสนอการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย วันที่ 11-12 มีนาคม 2558 จ.เพชรบุรี

 more 

IFT TV Clip

ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในประเทศไทย วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในประเทศไทย วันที่3-4 กค. 2557 ณ ห้องทับทิมสยาม4 โรงแรมสุนีย์แกรน จังหวัดอุบลราชธานี
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 30 เมษายน 2557
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการวินิจฉัย และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2557โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลกวันที่ 28 มีนาคม 2557
ประมวลภาพการประชุมเรื่องการดูแลรักษาโรคคอตีบไข้เลือดออกและวัณโรค โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 4-5 เมษายน 2556
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า จังหวัด สงขลา วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557

 more 

IFT News

การอบรม เตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การฝึกอบรมการดูแลรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล เพื่อรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา วันที่ 8 - 9 เมษายน 2558 ณ. ห้องประชุมฟ้าหลวง 5 ชั้น 2 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย วันที่ 14-15 มกราคม 2558 ณ. ห้องประชุมดอยตุง 2 โรงแรมดุสิต ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย
การฝึกอบรม เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการดูแล รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ. ห้องประชุมแพลทตินั่มฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในประเทศไทย วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

 more 

Samina VDO

วิดีทัศน์เรื่อง "การงานแห่งชีวิต" ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

ในพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระอายุ 80 ปี ณ. โรงแรมอามารี แอร์พอร์ท

 more