การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

ระหว่างวันที่  7-8 มิถุนายน  2550 

ณ ห้องประชุมเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ถ.วิภาวดี รังสิต  ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

 

วัน

เวลา

รายการ

วิทยากร

วันพฤหัสบดีที่

7 มิถุนายน

2550

08.30-09.00

ลงทะเบียน

 

09.00-09.15

พิธิเปิดการประชุม

โดย  ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

         อธิบดีกรมควบคุมโรค

         ผู้แทนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ

 

 

09.15-10.15

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกและสถานการณ์ปัจจุบัน

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี  โชติพิทยสุนนท์

10.15-10.30

Coffee break

10.30-11.30

ผลกระทบของการระบาดทั่วโลกของไข้หวัดใหญ่ในอดีต

 

11.30-12.00

ความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน

ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00

มาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

แพทย์หญิงวรยา  เหลืองอ่อน

14.00-14.30

หลักการในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ของภาคธุรกิจและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

แพทย์หญิงประภาศรี จงสุขสันติกุล

14.30-14.45

Coffee break

14.45-16.15

 

แนวทางในการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ สำหรับภาคธุรกิจ

 

แพทย์หญิงจริยา  แสงสัจจา 

ดร.อัญชลี  ศิริพิทยาคุณกิจ

 

วันศุกร์ที่

8  มิถุนายน

2550

09.00-10.30

การประชุมกลุ่ม (จัดกลุ่มตามลักษณะของธุรกิจ)

แนวทางในการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ สำหรับภาคธุรกิจ

 

10.30-10.45

Coffee break

10.45-12.00

การประชุมกลุ่ม (ต่อ)

 

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00

สรุปผลการประชุมกลุ่ม และนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม

 

15.00-15.15

Coffee break

15.15-16.30

 

อภิปรายทั่วไป / สรุปผลการประชุม  / ปิดการประชุม