การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยากรพี่เลี้ยง

โครงการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

ระหว่างวันที่  28 กุมภาพันธ์ - 2  มีนาคม  2550  

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ถ.วิภาวดี รังสิต  ดอนเมือง กรุงเทพฯ

วัน

เวลา

รายการ

วิทยากร

วันพุธที่

28 กุมภาพันธ์

2550

ห้องประชุมเมจิก 1 ชั้น 1

08.00-09.00

ลงทะเบียน

09.00-09.15

พิธีเปิดการประชุม

โดย  ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

         ผู้อำนวยการสำนักโรคไข้หวัดใหญ่

.นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ

แพทย์หญิงประภาศรี จงสุขสันติกุล

09.15-10.15

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกและสถานการณ์ปัจจุบัน

Dr.Mark Simmerman

10.15-10.30

Coffee break

10.30-11.30

ผลกระทบของการระบาดทั่วโลกของไข้หวัดใหญ่ในอดีต

ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

11.30-12.00

ความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00

มาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

นายแพทย์คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์

14.00-15.00

แนวความคิดในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุวิกฤตของภาคธุรกิจ

ร้อยโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

บมจ. การบินไทย

15.00-15.15

Coffee break

15.15-17.00

แนวทางในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมสำหรับภาคธุรกิจ

แพทย์หญิงจริยา  แสงสัจจา  

ดร.อัญชลี  ศิริพิทยาคุณกิจ

วันพฤหัสบดีที่

1 มีนาคม

2550

ห้องประชุมมาร์ ชั้น 3

09.00-10.45

บทบาทของ Facilitators และเทคนิคการถ่ายทอด

ดร.ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี

10.45-10.55

ชี้แจงการประชุมกลุ่ม

10.55-11.10

Coffee break

11.10-12.00

การประชุมกลุ่ม

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00

การประชุมกลุ่ม (ต่อ)

15.00-15.15

Coffee break

15.15-17.00

การประชุมกลุ่ม (ต่อ) สรุปผลการประชุมกลุ่ม และเตรียมนำเสนอ

วันศุกร์ที่

2 มีนาคม

2550

ห้องประชุมเมจิก 1 ชั้น 1

09.00-10.30

ประสบการณ์ของภาคธุรกิจในการเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

คุณพิชัย กมลขันติกุล  บ. ESSO

 นพ.สมชาย วงศ์เจริญยง บ. เชลล์

คุณสุดาศิริวัฒนา แก้วอำพุท บ. AIG

พญ.ประภาศรี  จงสุขสันติกุล (MC)

10.30-10.45

Coffee break

10.45-12.00

นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00

อภิปรายทั่วไป

พญ. ประภาศรี จงสันติกุล

15.00-15.15

Coffee break

15.15-16.00

สรุปผลการประชุม

16.00

ปิดการประชุม

การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

ระหว่างวันที่  2-4 เมษายน  2550  

ห้องประชุมจูปิเตอร์  ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ถ.วิภาวดี รังสิต  ดอนเมือง กรุงเทพฯ

วัน

เวลา

รายการ

วิทยากร

วันจันทร์ที่

2 เมษายน

2550

08.00-09.00

ลงทะเบียน

09.00-09.15

พิธีเปิดการประชุม

โดย  ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

         อธิบดีกรมควบคุมโรค

         ผู้แทนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ

09.15-10.15

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกและสถานการณ์ปัจจุบัน

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี  โชติพิทยสุนนท์

10.15-10.30

Coffee break

10.30-11.30

ผลกระทบของการระบาดทั่วโลกของไข้หวัดใหญ่ในอดีต

11.30-12.00

ความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน

ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00

มาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

นายแพทย์ศุภมิตร  ชุณหสุทธิวัฒน์

14.00-14.30

หลักการในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ของภาคธุรกิจและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

แพทย์หญิงประภาศรี จงสุขสันติกุล

14.30-14.45

Coffee break

14.45-16.15

ประสบการณ์ของภาคธุรกิจในการเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

บริษัท ESSO

บริษัทเชลล์ (นพ.สมชาย วงศ์เจริญยง)

บริษัท AIG

แพทย์หญิงประภาศรี (MC)

16.15-17.00

อภิปรายทั่วไป

วันอังคารที่

3 เมษายน

2550

09.00-10.30

แนวทางในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมสำหรับภาคธุรกิจ

แพทย์หญิงจริยา  แสงสัจจา  

ดร.อัญชลี  ศิริพิทยาคุณกิจ

10.30-10.45

Coffee break

10.45-12.00

แนวความคิดในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุวิกฤตของภาคธุรกิจ

ร้อยโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00

การประชุมกลุ่ม (จัดกลุ่มตามลักษณะของธุรกิจ)

15.00-15.15

Coffee break

15.15-17.00

การประชุมกลุ่ม (ต่อ)

วันพุธที่

4 เมษายน

2550

09.00-10.00

สรุปผลการประชุมกลุ่ม และเตรียมนำเสนอ

10.00-10.15

Coffee break

10.15-12.00

นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00

อภิปรายทั่วไป

ศ.นพ.ประเสริฐ  ทองเจริญ

15.00-15.15

Coffee break

15.15-16.00

สรุปผลการประชุม  

16.00

ปิดการประชุม