มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

วันที่ : 2013-01-16

 

 
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
14 มกราคม 2556
 
ตามที่มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ว่า เกิดการระบาดอย่างหนักของโรคไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐอเมริกานั้น   กรมควบคุมโรค ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินสถานการณ์ร่วมกัน สรุปได้ ดังนี้
 
 
สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา รายงานผลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ 30 ก.ย.2555 – 5 ม.ค.2556 พบผู้ป่วยที่มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 28,747 ราย มีผู้เสียชีวิต เป็นเด็ก จำนวน 20 ราย
 
จากการประสานงานกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณสุข ในรายละเอียด ทราบว่า ขณะนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาดประจำปีของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเริ่มต้นค่อนข้างเร็ว พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีความรุนแรงและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้น และคาดว่า การระบาดจะยังคงมีต่อไปอีกหลายสัปดาห์ วัคซีนที่สหรัฐฯ ใช้อยู่ยังถือว่า มีส่วนประกอบที่ตรงกับสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่
 
สถานการณ์ในประเทศไทย
 
จากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตลอดทั้งปี 2555 พบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 61,296 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยในช่วงปลายปีเดือนต.ค.-ธ.ค.2555 จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปกติ เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน 3 ปีก่อนในช่วงเดียวกัน สำหรับตั้งแต่ต้นปี 2556– 5 ม.ค.2556 พบผู้ป่วย 144 ราย ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิต ทั้งนี้ ยังไม่พบการระบาดชนิดกลุ่มก้อนที่มากขึ้นผิดปกติแต่อย่างใด
 
สำหรับการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ รายงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า สัดส่วนตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2555 อัตราการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) เริ่มลดลงจากช่วงต้นเดือนธันวาคม อย่างชัดเจน คือจากร้อยละ 21.05 เหลือ 12.24 และพบไข้หวัดใหญ่ชนิด B เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากเดิมร้อยละ 10.53 เป็นร้อยละ 14.29
 
โดยสรุปสถานการณ์ในประเทศไทย ขณะนี้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีจำนวนสูงขึ้นในฤดูกาลระบาดประจำปีของประเทศ โดยในช่วงปลายปี 2555 มีแนวโน้มการระบาดที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนๆเล็กน้อย แต่ยังไม่พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนที่มากขึ้นอย่างผิดปกติ
 
การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน
ติดตาม ประเมินสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ รวมทั้งการประสานงานองค์การอนามัยโลก และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
  มีการเฝ้าระวังโรคในทางระบาดวิทยาร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั่วประเทศ
  การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูการระบาดของโรค (ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี)
  การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสม
  มีการเตรียมพร้อมและสนับสนุนด้านยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ
  มาตรการป้องกันควบคุมโรคทางสังคม เช่น การประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษา การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย การสวมหน้ากากอนามัย และรักษาร่างกายให้แข็งแรง
 
การเตรียมความพร้อมเฉพาะกิจ กรณีเกิดการระบาดด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่เกิดการรระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา
  มีการเตรียมความพร้อม และสนับสุนนด้านยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ หากเกิดการระบาดของโรค หรือในกรณีฉุกเฉิน
  สำหรับเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของไทยครั้งต่อไปนั้น เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นชนิด H3N2 แต่เป็น สายพันธุ์ย่อยวิคตอเรีย (Victoria) กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนการฉีดวัคซีนเป็นชนิดเดียวกันกับอเมริกาในปีนี้ด้วย ซึ่งจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน 2556
 
ข้อเสนอแนะมาตรการของประเทศไทยในขณะนี้
  ในส่วนของประเทศไทย สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้ปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ผู้เชี่ยวชาญด้านไข้หวัดใหญ่ อาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณสุข ร่วมกันประเมินสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาในเบื้องต้น ขณะนี้ว่า ถือเป็นการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลที่เพิ่มสูงขึ้น และมีคำแนะนำประชาชนภายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ยังไม่พบรายงานการกลายพันธุ์หรือเป็นสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด
  โดยสรุปจึงเห็นว่า ไทยควรมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง เฝ้าระวังและตรวจจับการระบาดของโรคที่ผิดปกติภายในประเทศ เน้นคำแนะนำประชาชน เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคทางสังคม เช่น การประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษา การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย การสวมหน้ากากอนามัย และรักษาร่างกายให้แข็งแรง ส่วนผู้ที่มีอาการป่วยและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ให้รีบเข้ารับการรักษา ตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาเรื่อง องค์ประกอบของวัคซีนที่จะจัดซื้อสำหรับไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลหน้าให้สอดคล้องกับการระบาดภายในประเทศ
 
คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางและประชาชนทั่วไป
สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเดินทางไปได้ตามปกติ ผู้ที่แข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัวใด ยังไม่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนก่อนเดินทาง แต่ขอให้หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด และปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือ และมารยาทในการไอจาม การสวมหน้ากากอนามัย และรักษาร่างกายให้แข็งแรง หากมีอาการเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว ให้ไปปรึกษาแพทย์ สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและต้องเดินทางไปในเมืองที่มีการระบาดมาก เช่น บอสตัน นิวยอร์ค อาจปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาการฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง อย่างไรก็ตาม ให้เน้นเรื่องการป้องกันตนเองเป็นหลัก และหากมีอาการป่วยให้ไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆ 
สำหรับประชาชนทั่วไปในประเทศไทย ผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ให้รีบเข้ารับการรักษาและรับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่เนิ่นๆ ส่วนบุคคลทั่วไป หากมีอาการป่วยและอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้ไปปรึกษาแพทย์
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
สถานการณ์โรคในต่างประเทศ
  Situation Update: Summary of Weekly FluView 
    Influenza like illness in the United States of America 

 

 

ที่มาจาก : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

 


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ 630 ซอย อาคารสงเคราะห์ (ซอย 23) ถ. นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กทม.